شناخت استوما و انواع آن

استوما (Stoma) چیست؟ کلمه استوما در اصل به معنای دهان یا ورودی است...