استومی و شيمی درمانی

از آن‏جا که تعداد قابل توجهی از اعمال جراحی منجر به استومی ناشی از ...