زندگی با استوما

بعد از عمل، وقتی  از خواب بیدار می شوید، اولین کیسه خود را می بينيد...