استفاده از كمربند در افرا زير موكدا توصيه می شود:

  • استوميت هایی كه فعاليت فيزيكی زيادی دارند.
  • استوميت هایی با وزن زياد
  • استوميت ها یی كه استومای آنها در یک‌چين شكمی قرار گرفته شده است.