این کیسه مناسب ترين گزينه برای روزهای پس از جراحی است. زيرا دارای ويژگی های زير است:

  • یک‌تکه شفاف و دارای چسب قابل برش تا 100 میلی متر
  • دريچه معاينه كه دسترسی به استوما را برای پزشک و پرستار آسان می كند.
  • دارای شير تخليه بزرگی است كه امكان تخليه راحت تر و سریع تر را فراهم می كند.
  • قابليت اتصال به کیسه های درناژ شبانه