• پيشگيری و درمان التهاب، خشكی و آسيب های پوستی
  • جلوگيری از آسيب ناشی از چسبيدن چسب كیسه به پوست