• جذب رطوبت زیاد پوست
  • بهبود التهاب پوستی و خيس خوردگی